ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:

           

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanego dalej „RODO” informują , że:

1.    Administratorem danych osobowych jest: mgr Artur Kowalski dyrektor Zespołu Szkół w Prusinowicach, ul. Szkolna 9, 48 – 314 Pakosławice.

2.    Inspektorem ochrony danych jest Jacek Kaflowski kontakt: na adres e-mail: jkaflowski@akante.pl.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4.    Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej.

5.    Ponadto informuję, że:

ü Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

ü Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych,

ü Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów,

ü Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

ü Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl